Reklamačný poriadok

 

spoločnosti Royal Clinics, s.r.o., ktorý je neoddeliteľnou súčasťou všeobecných obchodných podmienok e-shopu www.royalgroup.sk  

Na celý náš sortiment poskytujeme zákonom stanovenú záručnú lehotu 24 mesiacov. Záručná lehota začína plynúť dňom prevzatia výrobku kupujúcim. Kupujúci berie na vedomie, bezprostredne po prevzatí tovaru si tento prezrie, či bol doručený bez poškodenia a bez viditeľnej chyby. Odporúčame, aby kupujúci v prípade viditeľne poškodenej zásielky, jej obalu, túto nepreberal a spísal s prepravcom (kuriérom) škodový protokol a tiež nás o tomto bezodkladne informoval, aby mohla byť táto situácia bezproblémovo doriešená v prospech kupujúceho. V prípade, že tovar pri prevzatí kupujúcim nezodpovedá kúpnej zmluve, je nutné, aby nás kupujúci o tom bezodkladne upovedomil. 

Pri reklamácii zakúpeného tovaru je žiadúce, aby kupujúci zaslal alebo predložil reklamovaný tovar spolu so všetkými dokladmi, ktoré mu boli vydané v rámci vybavenia objednávky. K reklamácii je potrebné pripojiť predovšetkým popis charakteru chyby, ktorú kupujúci na tovare zistil počas jeho záručnej doby. K reklamácii je žiadúce doložiť preukázanie kúpno-predajného vzťahu (napr. doklad o kúpe výrobku, príp. faktúra spolu s dokladom o jej úhrade) a aj záručný list, pokiaľ bol k výrobku vydaný. Reklamovaný tovar musí byť kompletný, s príslušenstvom (ak bolo súčasťou dodaného tovaru), s návodom a pokiaľ možno v originálnom obale. Reklamovaný tovar zaslaný na našu adresu na dobierku nepreberáme!

Náklady na dopravu k nám hradí kupujúci, pri zasielaní reklamácie späť ku kupujúcemu hradíme my. Reklamácie vybavujeme v pracovných dňoch, bez zbytočného odkladu, najdlhšie však do 30 dní.

Informácie o priebehu vybavovania reklamácie sú zasielané elektronickou poštou na e-mailovú adresu uvedenú kupujúcim, prípadne na poštovú adresu uvedenú v objednávke reklamovaného tovaru. Ak kupujúci vyžaduje zasielanie informácii na inú adresu, musí túto skutočnosť uviesť v oznámení o reklamácii.

Pri uplatnení reklamácie na nižšie uvedené vady, nebude môcť byť reklamácia uznaná ako oprávnená, keď sa bude jednať o vady spôsobené nasledovným užívaním:

 • k vade došlo mechanickým poškodením výrobku spôsobeným kupujúcim,
 • nesprávnym zaobchádzaním s výrobkom, spôsobom iným ako bol uvedený v návode na používanie,
 • používaním tovaru v podmienkach, ktoré neodpovedajú svojou vlhkosťou, chemickými a 
 • mechanickými vplyvmi prirodzeného prostrediu tovaru podľa návodu,
 • zanedbaním starostlivosti a údržby o výrobok;
 • poškodením výrobku nadmerným zaťažovaním,
 • používaním výrobku v rozpore s podmienkami uvedenými v dokumentácii, všeobecnými zásadami, technickými normami alebo bezpečnostnými predpismi alebo iným porušením záručných podmienok.

 

Práva kupujúceho pri uplatňovaní reklamácie (§ 622 a § 623 Občianskeho zákonníka):

 • ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo, aby táto bola bezodplatne, včas a riadne odstránená, pričom táto vada musí byť odstránená bez zbytočného odkladu,
 • kupujúci môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu veci, alebo ak sa vada týka len súčasti veci, výmenu súčasti ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady,
 • predávajúci môže namiesto odstránenia vady vymeniť vadnú vec za bezvadnú vec, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti,
 • ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez vady, má kupujúci právo na výmenu veci alebo má právo od zmluvy odstúpiť. Tie isté práva prislúchajú kupujúcemu, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád vec riadne užívať,
 • ak ide o iné neodstrániteľné vady, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny veci.


Predávajúci je povinný určiť spôsob vybavenia reklamácie ihneď, v zložitých prípadoch do 3 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. V odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie tovaru najneskôr do 30 dni odo dňa uplatnenia reklamácie. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie vybaví reklamáciu predávajúci ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr. Ak k prevzatiu predmetu reklamácie predávajúcim dôjde v neskorší deň, ako je deň uplatnenia reklamácie (napr. kupujúci pošle najskôr e-mail o reklamácii a tovar zašle až neskôr), tak lehoty na vybavenie reklamácie začínajú plynúť odo dňa prevzatia predmetu reklamácie predávajúcim. Vybavenie reklamácie však nesmie byť dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí 30 dňovej lehoty na vybavenie reklamácie ma kupujúci právo odstúpiť od kúpnej zmluvy a bude mu vrátená plná suma za tovar alebo má právo na výmenu tovaru za nový.

Reklamácia sa považuje za vybavenú ukončením reklamačného konania jedným z nasledovných spôsobov:

 • odovzdaním opraveného výrobku, 
 • výmenou výrobku, 
 • vrátením kúpnej ceny výrobku, 
 • vyplatením primeranej zľavy z ceny výrobku, 
 • písomnou výzvou na prevzatie plnenia alebo 
 • jej odôvodneným zamietnutím. 


O výsledku reklamačného konania bude kupujúci informovaný v zákonnej lehote.

V Martine, dňa 01.10.2020