Obchodné podmienky

 

Všeobecné obchodné podmienky  spoločnosti Royal Clinics, s.r.o., ktorá je prevádzkovateľom e-shopu www.royalgroup.sk

Odporúčame každému zákazníkovi, aby sa vo vlastnom záujme oboznámil s našimi obchodnými podmienkami:

 

1. Základné údaje

 

Predávajúci  Royal Clinics, s.r.o.
Sídlo: Dolný Kalník 115, 03802 Dolný Kalník
 
 
IČO: 46840737
DIČ: 2023614505
IČ DPH: SK 2023614505
Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri OS Žilina, oddiel Sro, vložka číslo:  57509/L

 

Naša spoločnosť prevádzkuje elektronický obchod: www.royalgroup.sk

Kupujúci (alebo v texte aj spotrebiteľ, alebo zákazník): je fyzická alebo právnická osoba, ktorá vstúpila do obchodného vzťahu so spoločnosťou Royal Clinics, s.r.o. uzavretím kúpnej zmluvy, ktorej predmetom je kúpa tovaru na internetových stránkach elektronického obchodu predávajúceho, a ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania.

Tovar: znamená tovar alebo služby, ktoré sa nachádzajú v ponuke podľa vystavených vzorov umiestnených na internetových stránkach elektronického obchodu predávajúceho. Uvedené obrázky môžu byť len ilustračné. Pri každom tovare uvádzame všetky jeho hlavné vlastnosti, odporúčanie na použitie alebo jeho vhodnosť (pre koho je určený), predajnú cenu aj s DPH, dostupnosť tovaru, alebo lehotu do ktorej tovar vieme dodať. V prípade uvedenia chybnej ceny tovaru na internetových stránkach elektronického obchodu, (čo sa môže stať práve pri aktualizácii produktov a ich cien, alebo pri softwareových aktualizáciách eshopu) a práve v tom okamihu vytvorení objednávky kupujúcim, bude kupujúci okamžite po zistení tejto skutočnosti predávajúcim upovedomený. V takomto prípade môže kupujúci, rovnako ako predávajúci, od kúpnej zmluvy odstúpiť.

 

2. Základné ustanovenia o objednávke a kúpnej zmluve

 

Kupujúci potvrdzuje, že odoslaním objednávky predávajúcemu, resp. telefonickým alebo e-mailovým objednaním sa oboznámil s obchodnými a ďalšími podmienkami uvedenými na stránkach elektronického obchodu predávajúceho a súhlasí s nimi. Odoslaním objednávky, ktorú kupujúcemu preveríme a potvrdíme, vzniká medzi kupujúcim a predávajúcim záväzný zmluvný vzťah (ďalej len „kúpna zmluva”). Kúpna zmluva nadobúda platnosť záväzným akceptovaním objednávky kupujúceho predávajúcim. Predávajúci vybavuje akceptované objednávky v poradí, v akom prichádzajú. Predávajúci neručí za neprijatie objednávky prostredníctvom internetu v dôsledku nezavineného výpadku spojenia, príp. iných technických problémov.

Všeobecné obchodné podmienky, ako aj ďalšie podmienky uvedené v našom eshope, sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy. V prípade, že predávajúci a kupujúci uzatvoria písomnú kúpnu zmluvu, v ktorej si dohodnú podmienky odlišné od týchto všeobecných obchodných podmienok, budú ustanovenia kúpnej zmluvy uprednostnené pred týmito všeobecnými obchodnými podmienkami.

Predávajúci nezaručuje okamžitú dostupnosť všetkých uvedených tovarov, a v takom prípade bude kupujúci informovaný o lehote dodania takéhoto tovaru. Štandardná doba doručenia je do 7 pracovných dní, v čase od 8:00 do 17:00 hod. od prijatia objednávky. Najneskôr bude tovar dodaný do 30 dní. V prípade nemožnosti dodania tovaru do 30 dní z dôvodu jeho nedostupnosti u dodávateľov (resp. výrobcov), alebo sa prestal vyrábať, alebo z iných nepredvídateľných dôvodov, bude táto skutočnosť kupujúcemu oznámená a prípadné už uhradené finančné prostriedky vrátené na účet kupujúceho, pokiaľ sa s kupujúcim nedohodneme inak.

 

 3. Základné práva a povinnosti predávajúceho

 

dodať na základe záväzne akceptovanej objednávky kupujúcemu tovar v dohodnutom množstve a kvalite, zabaliť ho alebo vybaviť na prepravu spôsobom potrebným na jeho uchovanie a ochranu
má povinnosť odovzdať kupujúcemu najneskôr spolu s tovarom v písomnej alebo elektronickej podobe všetky doklady potrebné na prevzatie a užívanie tovaru, spolu s faktúrou ako daňovým dokladom má právo na riadne a včasné zaplatenie kúpnej ceny od kupujúceho za dodaný tovar pri odstúpení d zmluvy je povinný vrátiť všetky platby (bližšie v bode 6. týchto VOP)


 4. Základné práva a povinnosti kupujúceho

 

kupujúci má právo na dodanie objednaného tovaru na adresu uvedenú v objednávke, v požadovanom množstve, kvalite a v dohodnutej kúpnej cene je povinný prevziať objednaný tovar a zaplatiť zaň dohodnutú cenu, pri odmietnutí prevzatia zásielky, ktorú kupujúci nestornoval alebo od ktorej neodstúpil do času odovzdania objednávky dopravcovi a tovar si od dopravcu nevyzdvihol, a tak bol vrátený späť predávajúcemu bude kupujúci znášať vzniknuté škody a predávajúcemu uhradí predovšetkým náklady na dopravu a ostatné náklady, ktoré predávajúcemu vznikli, aj spolu s pokutou paušálne vo výške 5,-EUR, do ktorej je zahrnutý hlavne obalový materiál, naša práca, a ďalšie náklady súvisiace s vybavovaním objednávky, ktorú kupujúci neprevzal 
je povinný potvrdiť v dodacom alebo prepravnom liste prevzatie tovaru svojím podpisom alebo podpisom ním poverenej osoby
má právo od zmluvy odstúpiť (bližšie v bode 6. týchto VOP) 


5. Doprava a platobné podmienky

 

Spôsoby doručenia

  • objednaný tovar doručujeme prostredníctvom kuriérskej spoločnosti 
  • tovar  bude doručený na adresu, ktorú uvedie kupujúci pri objednávaní tovaru v časti “Adresa doručenia”. V prípade zmeny adresy nás môžete kontaktovať telefonicky alebo e-mailom
  • štandardná doba doručenia je do 7 pracovných dní, v čase od 8:00 do 17:00 hod. od prijatia objednávky
  • minimálna hodnota objednávky, pre bezplatné doručenie, po odpočítaní všetkých zliav je 50,- EUR pre Slovenskú republiku a 80,- EUR pre Českú republiku
  • v prípade, že je hodnota objednávky, po odpočítaní všetkých zliav, nižšia ako 50,- EUR, účtujeme si prepravné 3,50 EUR  za dopravu kuriérom v rámci Slovenskej republiky
  • v prípade, že je hodnota objednávky, po odpočítaní všetkých zliav, nižšia ako 80,- EUR, účtujeme si prepravné 7,50 EUR za dopravu kuriérom v rámci Českej republiky
  • pri odmietnutí prevzatia objednaného tovaru bude kupujúci znášať vzniknuté škody a predávajúcemu uhradí predovšetkým náklady na dopravu a ostatné náklady, ktoré predávajúcemu vznikli, aj spolu s pokutou paušálne vo výške 5,-EUR
  • Akciové ponuky nie je možné kombinovať


Spôsoby platby

  • V hotovosti - dobierka (1,00€) 
  • Platba kartou 
 

6. Odstúpenie od zmluvy

 

Kupujúci má právo na odstúpenie od kúpnej zmluvy do 14 kalendárnych dní od prevzatia tovaru, za podmienok uvedených v § 7 až § 10 zák. č. 102/2014 Z.z., v platnom znení. Kupujúci  môže využiť právo na odstúpenie od kúpnej zmluvy písomne, elektronickou poštou na adrese royalgroup@royalgroup.sk alebo osobne na  adrese prevádzky predávajúceho. Spotrebiteľ má právo v rámci tejto lehoty po prevzatí tovar rozbaliť a vyskúšať obdobným spôsobom ako je obvyklé pri nákupe v „kamennom“ obchode.  Spotrebiteľ môže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je dodanie tovaru, aj pred začatím plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy.

Prosíme zákazníkov aby rešpektovali, že odskúšanie tovaru neznamená začať tovar používať a po niekoľkých dňoch vrátiť predávajúcemu.

Odstúpením kupujúceho od kúpnej zmluvy sa zmluva od začiatku ruší, pričom predávajúci je povinný prevziať tovar späť a najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy vrátiť spotrebiteľovi všetky platby, ktoré od neho prijal na základe zmluvy alebo v súvislosti s ňou, vrátane nákladov na dopravu, dodanie a poštovné a iných nákladov a poplatkov. Pri odstúpení od zmluvy, predmetom ktorej je predaj tovaru, predávajúci nie je povinný vrátiť  spotrebiteľovi vyššie uvedené platby pred tým, ako mu je tovar doručený alebo kým spotrebiteľ  nepreukáže zaslanie tovaru späť  predávajúcemu, ibaže predávajúci navrhne, že si tovar vyzdvihne osobne alebo prostredníctvom ním poverenej osoby.

Tovar musí byť v pôvodnom stave, nesmie byť používaný, nesmie byť poškodený, musí byť kompletný, vrátane príslušenstva, dokladu o kúpe tovaru, záručného listu a návodu (ak bol súčasťou výrobku).  Odporúčame kupujúcim vracať tovar v pôvodnom obale, čím sa zabezpečí jeho bezpečná preprava k predávajúcemu, a aby sa vyhlo prípadným škodám počas prepravy, ktoré nie sú zodpovednosťou predávajúceho. 

Spotrebiteľ  zodpovedá za zníženie hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku takého zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru. Kupujúci má možnosť po doručenítovaru odskúšať jeho vlastnosti a funkčnosť, nemôže však tovar používať, ak ide využiť právo na odstúpenie odzmluvy. Na účely zistenia povahy, charakteristík a funkčnosti tovaru kupujúci manipuluje s tovarom a skontroluje holen takým spôsobom, akým by mu to bolo umožnené v „kamennom“ obchode. Od kupujúceho vyžadujeme, aby počas lehoty na odstúpenie od zmluvy s tovarom manipuloval a kontroloval ho s náležitou starostlivosťou, a tedazakúpený tovar je potrebné vrátiť s pôvodnými obalmi, dokumentami, či inými ochrannými a identifikačnými prostriedkami.

Pri odstúpení od zmluvy znáša spotrebiteľ iba náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu alebo osobe poverenej predávajúcim na prevzatie tovaru. To neplatí, ak predávajúci súhlasil, že ich bude znášať sám.

Tovar zaslaný na dobierku nepreberáme! Zásielku s tovarom odporúčame poistiť. 

Spotrebiteľ nemôže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je (uvádzame všetky zákonné možnosti): 

a) poskytnutie služby, ak sa jej poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ  vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy po úplnom poskytnutí služby, a ak došlo k úplnému poskytnutiu služby, 

b) predaj tovaru alebo poskytnutie služby, ktorých cena závisí od pohybu cien na finančnom trhu, ktorý predávajúci nemôže ovplyvniť a ku ktorému môže dôjsť počas plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy, 

c) predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa, 

d) predaj tovaru, ktorý podlieha rýchlemu zníženiu akosti alebo skaze, 

e) predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený,

f) predaj tovaru, ktorý môže byť vzhľadom na svoju povahu po dodaní neoddeliteľne zmiešaný s iným tovarom, 

g) predaj alkoholických nápojov, ktorých cena bola dohodnutá v čase uzavretia zmluvy, pričom ich dodanie je možné uskutočniť najskôr po 30 dňoch a ich cena závisí od pohybu cien na trhu, ktoré predávajúci nemôže ovplyvniť, 

h) vykonanie naliehavých opráv alebo údržby, o ktoré spotrebiteľ výslovne požiadal predávajúceho; to neplatí pre zmluvy o službách a zmluvy, ktorých predmetom je predaj iného tovaru ako náhradných dielov potrebných na vykonanie opravy alebo údržby, ak boli uzavreté počas návštevy predávajúceho u spotrebiteľa a spotrebiteľ si tieto služby alebo tovary vopred neobjednal, 

i) predaj zvukových záznamov, obrazových záznamov, zvukovoobrazových záznamov alebo počítačového softvéru predávaných v ochrannom obale, ak spotrebiteľ tento obal rozbalil, 

j) predaj periodickej tlače s výnimkou predaja na základe dohody o predplatnom a predaj kníh nedodávaných v ochrannom obale, 

k) poskytnutie ubytovacích služieb na iný účel ako na účel bývania, preprava tovaru, nájom automobilov, poskytnutie stravovacích služieb alebo poskytnutie služieb súvisiacich s činnosťami v rámci voľného času a podľa ktorej sa predávajúci zaväzuje poskytnúť tieto služby v dohodnutom čase alebo v dohodnutej lehote, 

l) poskytovanie elektronického obsahu inak ako na hmotnom nosiči, ak sa jeho poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy. 

 

7. Poučenie spotrebiteľa

 

POUČENIE O UPLATNENÍ PRÁVA SPOTREBITEĽA NA ODSTÚPENIE OD ZMLUVY 

1. Právo na odstúpenie od zmluvy 

Máte právo odstúpiť od tejto zmluvy bez uvedenia dôvodu v lehote 14 dní. Lehota na odstúpenie od zmluvy uplynie po 14 dňoch odo dňa keď Vy alebo Vami určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezmete tovar. Pri uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy nás informujte o svojom rozhodnutí odstúpiť od tejto zmluvy jednoznačným vyhlásením (napríklad listom zaslaným poštou, faxom alebo e-mailom) na adrese: Royal Clinics s.r.o. Dolný Kalník 115, 03802 Na tento účel môžete použiť vzorový Formulár na odstúpenie od zmluvy, ktorý sme Vám zaslali a máme ho k dispozícii aj na našej stránke. Lehota na odstúpenie od zmluvy je zachovaná, ak zašlete oznámenie o uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy pred tým, ako uplynie lehota na odstúpenie od zmluvy. 

2. Dôsledky odstúpenia od zmluvy 

Po odstúpení od zmluvy Vám vrátime všetky platby, ktoré ste uhradili v súvislosti s uzavretím zmluvy, najmä kúpnu cenu vrátane nákladov na doručenie tovaru k Vám. To sa nevzťahuje na dodatočné náklady, ak ste si zvolili iný druh doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia, ktorý ponúkame. Platby Vám budú vrátené bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa, keď nám bude doručené Vaše oznámenie o odstúpení od tejto zmluvy. Ich úhrada bude uskutočnená rovnakým spôsobom, aký ste použili pri Vašej platbe, ak ste výslovne nesúhlasili s iným spôsobom platby, a to bez účtovania akýchkoľvek ďalších poplatkov. Platba za zakúpený tovar Vám bude uhradená až po doručení vráteného tovaru späť na našu adresu alebo po predložení dokladu preukazujúceho zaslanie tovaru späť podľa toho, čo nastane skôr. V prípade odstúpenia od zmluvy je možné vrátiť tovar zaslaním späť na našu adresu alebo ho prineste alebo odovzdajte na našej adrese: Royal Clinics s.r.o., Dolný Kalník 115,03802 najneskôr do 14 dní odo dňa uplatnenia práva na odstúpenie od zmluvy. Lehota sa považuje za zachovanú, ak tovar odošlete späť pred uplynutím 14-dňovej lehoty. Priame náklady na vrátenie tovaru znášate Vy.

Zodpovedáte iba za akékoľvek zníženie hodnoty tovaru v dôsledku zaobchádzania s ním iným spôsobom, než aký je potrebný na zistenie povahy, vlastností a funkčnosti tovaru. 

 

8. Reklamačné podmienky

 

Neoddeliteľnou súčasťou týchto VOP sú reklamačné podmienky, ktoré máme zverejnené v našom elektronickom obchode, a s ktorými sa kupujúci môže vopred oboznámiť.

  

9. Ochrana osobných údajov

 

A. Prevádzkovateľ osobných údajov

Spoločnosť Royal Clinics, s.r.o. je správcom osobných údajov na stránkach www.royalgroup.sk. Určujeme ako budú vaše osobné údaje spracovávané a za akým účelom. 

Kontaktné informácie: 
Royal Clinics, s.r.o.
Sídlo: Dolný Kalník 115, 03802, Dolný Kalník
royalgroup@royalgroup.sk

 

B. Rozsah spracovania osobných údajov

Osobné údaje sú spracované v rozsahu v akom ste nám ich poskytli a to jednak v súvislosti s plnením záväzkov poskytovaných služieb (bezplatných, ako aj na základe zmluvného vzťahu v prípade platených služieb) alebo ktoré sme zhromaždili inak a spracovávame ich v súlade s platnými právnymi predpismi. 

Neplnoletí

Osoba mladšia ako 16 rokov  nesmie zasielať spoločnosti Royal Clinics, s.r.o. žiadne informácie. V prípade, že ste mladší, budete na používanie týchto stránok a služieb, realizáciu nákupov alebo akýchkoľvek iných právnych úkonov potrebovať súhlas rodiča alebo právneho zástupcu. 

C. Aké osobné údaje spracovávame

Osobné údaje pre realizáciu objednávky

Spracovávané osobné údaje: 

  • Meno a priezvisko
  • Adresa
  • Telefónne číslo
  • E-mailová adresa

Odber informačných správ ohľadom servisu (napr. potvrdenie o odoslaní formulára) alebo obslužné emaily v objednaných  platených službách (napr. zmluvné podklady, potvrdenie objednávky) nie je možné zrušiť, pretože sú súčasťou poskytovaných služieb.

Zasielanie emailov o novinkách

Informácie o novinkách v obore, nových článkoch, alebo akciách a súťažiach na našich stránkach a v mobilnej aplikácii vám budeme zasielať výhradne iba na základe vášho súhlasu, ktorý nám môžete dať pri odoslaní formulára. Súhlas potvrdíte kliknutím na odkaz, ktorý vám pošleme na váš email, čím zabezpečujeme kontrolu, že súhlas poskytujete práve pre zadanú emailovú adresu a táto patrí vám. Tento súhlas je dobrovoľný  a môžete ho kedykoľvek odvolať  písomne, emailom alebo kliknutím na odkaz z ktoréhokoľvek informačného emailu.

Štatistické údaje prezeranosti stránok

Ak navštívite naše verejne prístupné stránky nezhromažďujeme od vás žiadne osobné údaje. Pri návšteve našich webových stránok  ukladáme základné štatistické údaje, avšak bez akéhokoľvek vzťahu ku konkrétnej osobe a absolútne anonymne

D. Spôsob spracovania osobných údajov

S vašimi osobnými údajmi, budeme nakladať zodpovedne a v súlade s platnou slovenskou a európskou legislatívou. Pre spracovanie osobných údajov používame automatizované prostriedky, ale aj manuálne spracovanie. Všetky údaje sú uložené na zabezpečených serveroch uložených v Európskej únii. Údaje nie sú prenášané ani spracovávané mimo krajín EÚ a nie sú sprístupnené ani poskytované tretím osobám. 

E. Doba spracovania osobných údajov

Vaše osobné údaje spracovávame počas vybavenia objednávky, alebo do doby kým neodvoláte svoj súhlas so spracovaním osobných údajov. vaše osobné údaje, spracovávané z dôvodu objednávky tovaru alebo služby, budú uchovávané v našej spoločnosti 10 rokov od vystavenia faktúry v súlade so zákonom o dani z príjmov.

F. Pre aké účely osobné údaje spracovávame

Pre účely plnenia zmluvy (Účel plnenia zmluvy a oprávnených záujmov vyplývajúcich z poskytovanej služby)

Ak prejavíte záujem o naše produkty a služby, o osobné stretnutie, alebo sa rozhodnete používať naše platené služby na základe zmluvy, spracovávame vami poskytnuté osobné údaje v rozsahu uvedenom v bode A pre účel plnenia zmluvy a z nej vyplývajúcich záväzkov. Pre správne fungovanie služieb je našou povinnosťou vás informovať elektronickou poštou o informáciách týkajúcich sa dodávanej služby (zmeny v poskytovaní služieb alebo vo funkcionalite) a teda spracovávať vaše osobné údaje za účelom oprávnených záujmov vyplývajúcich z poskytovaných služieb.  

Pre marketingové účely (na základe vášho súhlasu)

Pre marketingové účely evidujeme minimálne údaje (email) a to na základe vášho súhlasu. V prípade, že prejavíte záujem o zasielanie informácií o novinkách, alebo pozvánok na výstavy poskytujeme vám možnosť vyjadriť dobrovoľný súhlas so spracovaním osobných údajov. Na základe neho  spracovávame  vaše osobné údaje (email) do odvolania súhlasu. Tento súhlas je dobrovoľný  a môžete ho kedykoľvek odvolať písomne, emailom alebo kliknutím na odkaz z ktoréhokoľvek informačného emailu. Vaše osobné údaje nebudú poskytnuté tretím stranám a nebudú odovzdávané ani spracovávané v krajinách mimo EÚ. 

G. Vaše práva v zmysle ochrany osobných údajov

Máte právo kedykoľvek získať informácie o tom, aké údaje o vašej osobe ukladáme. Máte právo opravu osobných údajov, ich vymazanie, alebo obmedzenie spracovávania, a právo namietať proti spracovávaniu osobných údajov. 

Ak máte pochybnosti o tom, či vaše údaje spracovávame v súlade so zákonom, môžete nás požiadať o vysvetlenie, alebo o nápravu nevyhovujúceho stavu, najmä požadovať blokovanie, vykonanie opravy, doplnenie alebo likvidáciu osobných údajov, prípadne kompletné vymazanie týchto údajov. 

Upozorňujeme vás, že vaše právo na zmazanie údajov môže byť obmedzené zákonnou povinnosťou uchovávania údajov, ktorú musíme rešpektovať. Okrem toho si podľa zákona môžu súdy, orgány činné v trestnom riadení alebo iné zákonom určené úrady potrebné informácie vyžiadať.

Ak máte otázky ohľadom informácií, opráv alebo mazania údajov, obráťte sa prosím na nasledujúcu kontaktnú adresu royalgroup@royalgroup.sk. Na identifikáciu uveďte prosím svoje meno, e-mailovú adresu a užívateľské meno.

Máte právo podať sťažnosť u dozorného orgánu, ktorým je Úrad pre ochranu osobných údajov. 

H. Vyhlásenie 

Prehlasujeme, že ako prevádzkovateľ osobných údajov spĺňame všetky zákonné povinnosti vyžadované platnou legislatívou, najmä zákonom o ochrane osobných údajov, a teda že:

Spracovávame osobné údaje len na základe súhlasu, pre účel oprávneného záujmu vyplývajúceho z poskytovanej služby alebo pre účel plnenia zmluvy.
Nepracujeme s citlivými osobnými údajmi (tj. osobný údaj vypovedajúci o národnostnom, rasovom alebo etnickom pôvode, politických postojoch, členstve v odborových organizáciách, náboženstve a svetonázore, odsúdení za trestný čin, zdravotnom stave a sexuálnom živote a genetický údaj subjektu údajov, biometrický údaj)
Spĺňame informačnú povinnosť zákona o ochrane osobných údajov
Umožňujeme výkon  práv dotknutých osôb podľa zákona o ochrane osobných údajov
Plníme všetky ďalšie povinnosti prevádzkovateľa osobných údajov podľa zákona o ochrane osobných údajov


10. Záverečné ustanovenia

 

Predávajúci si vyhradzuje právo zmeniť tieto všeobecné obchodné podmienky kedykoľvek bez predchádzajúceho upozornenia, pokiaľ si to bude vyžadovať zmena obchodnej politiky alebo platná legislatíva. Povinnosť písomného oznámenia zmeny v týchto všeobecných obchodných podmienkach je splnená umiestnením na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho.

Do doby prechodu vlastníckych práv z predávajúceho na kupujúceho, ktorý má výrobky a služby v držbe má kupujúci všetky povinnosti uschovateľa veci a je povinný výrobky a služby na vlastné náklady bezpečne uschovať a označiť ich tak, aby boli za každých okolností identifikovateľné ako tovar predávajúceho.

Na vzťahy neupravené týmito všeobecnými obchodnými podmienkami (vždy zahrňujúce aj dodacie, platobné, reklamačné a iné podmienky uvedené na internetovej stránke predávajúceho) sa vzťahujú príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka, zákona č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z.z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov, a zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Kupujúci (spotrebiteľ) má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu (e-mailom na royalgroup@royalgroup.sk), ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva. Ak predávajúci odpovie na túto žiadosť zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní od jej odoslania, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov (ďalej len subjekt ARS) podľa zákona 391/2015 Z.z. ARS subjektami sú orgány a oprávnené právnické osoby podľa §3 zákona 391/2015 Z.z. Návrh môže spotrebiteľ podať spôsobom určeným podľa §12 Zákona 391/2015 Z.z.

Spotrebiteľ môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov  ARS, ktorá je dostupná online

https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=SK

Alternatívne riešenie sporov môže využiť len spotrebiteľ - fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi spotrebiteľom a predávajúcim, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiaceho so spotrebiteľskou zmluvou. Alternatívne riešenie sporov sa týka v tomto prípade len zmlúv uzatvorených na diaľku. Alternatívne riešenie sporov sa netýka sporov, kde hodnota sporu neprevyšuje sumu 20 EUR. Subjekt ARS môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie alternatívneho riešenia sporu maximálne do výšky 5 EUR s DPH. 

Tieto všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť voči kupujúcemu uzavretím kúpnej zmluvy a kupujúci svojou objednávkou potvrdzuje, že si tieto všeobecné obchodné podmienky prečítal a v celom rozsahu s nimi súhlasí.

V Martine 01.10.2020